Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG AUTOBEDRIJVEN KOOP/ REPARATIE & ONDERHOUD

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van april 2018. Zij gelden voor overeenkomsten

over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen leden van

BOVAG Autobedrijven en consumenten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de

ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

- auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van

maximaal 3.500 kg;

- de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de

verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto,

onderdelen of accessoires;

- de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt

aan een consument;

- de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor

doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

- de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van

werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie-- of onderhoudswerkzaamheden en

vrijwillige of wettelijke keuringen;

- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een

opdracht uitvoert of laat uitvoeren;

- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die

noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de

aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk

betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage, de

kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere

extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt.

- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze

kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals

extra gekochte accessoires of onderdelen;

- schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

- de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en

accessoires wordt gegeven;

b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van

BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto

(van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;

c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP

Artikel 1 - Het aanbod

1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.

2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs

en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van

het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te maken.

3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de

aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare

kosten.

4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan

zijn deze waarheidsgetrouw.

5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.

6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen

termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 - De overeenkomst

1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie

van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is

vastgelegd.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

- de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en

e-mailadres;

- de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;

- de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;

- de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de

niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is;

of:

- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;

- de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten;

- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant

of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van

deze derde;

- de wijze van betaling;

- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is

afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het

sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 - Prijswijzigingen

1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de

overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door

de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.

2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen

prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door

de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de

consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij

een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de

prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.

3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het

voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.

4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog

niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing

door de overheid worden doorberekend.

5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 5 - Het risico voor de auto

1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan

komt dit voor rekening en risico van de verkoper.

2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan

komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 6 – Levering en verzuim

1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.

2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke

stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren.

Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet

heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.

3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:

- als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;

- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden

bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of

omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim

1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst

ontbinden.

2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep

kan doen op overmacht.

Artikel 8 – Annuleren

1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.

2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is

geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.

3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is

vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij

partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.

4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na

tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de

consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep

meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft

vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is

vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van

een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij

benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument

bespreken.

3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment

van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten

wel worden betaald.

4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond

dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke

schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Stallingskosten

1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft

ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten

in rekening brengen.

2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening

worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke

vergoeding rekenen.

Artikel 12 - Retentierecht

1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent

dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de

rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden

aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij de

rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld

door een storting in het depot bij de Geschillencommissie .

Artikel 13 - Vervangen onderdelen

1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het

vervangen in zijn bezit.

2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een

garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de

onderdelen af te geven.

3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de

vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een

vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE

Artikel 14 - Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires

1. Consument heeft -naast de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in

artikel 15, en een eventuele BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 14.3 ook

wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan

de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die

eigenschappen bezit die, alle omstandigheden

in aanmerking genomen, voor een normaal

gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast,

zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering

niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.

2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie.

Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.

3. Op gebruikte auto’s kan de verkoper eventueel zes maanden BOVAG Aankoopgarantie verlenen

en verkoper kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden.

4. Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en lid

3 zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de

consument.

5. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle

in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde

stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de

consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn

ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op

gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van

de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een

slechtere kwaliteit.

Artikel 15 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire

1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht.

De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes

maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire

dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten

met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij

een reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de verkoper/reparateur voor een

passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.

2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:

2a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires

heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie geldt ook niet als

de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de reparateur

anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist.

Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te

voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt

van de methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of

ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen

dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid

of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.

2b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of

accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.

2c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen

ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument

dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben,

dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.

2d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem

gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de

consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.

2e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto,

onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoetgeen

beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél

een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat

de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten

uitvoeren.

3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel

van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie

voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Consument moet

deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van

het andere bedrijf of met de kapotte auto-onderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van

Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG. Treedt de

noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de auto door een in het buitenland

gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed

tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16 - De betaling

1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/

reparateur.

2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire

of bij het opleveren van de werkzaamheden.

3. Verkoper/reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald

hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn

één maand.

4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken

van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur

na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument

de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze

betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/

reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan

de wettelijke rente.

6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De

hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel

van de consument worden afgeweken.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles

wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument

de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de

kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet

hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto

aansprakelijk.

Artikel 18 - Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen

handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.

Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is

gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in

afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 - Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene

voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn

vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie

wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG

Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.

Artikel 20 - Bemiddelingsregeling

1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop

van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de BOVAG-reparatieen

onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de verkoper/reparateur gaan. Als blijkt

dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de

verkoper/reparateur, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een opdracht

of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De

bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen.

Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030-6595395

(lokaal tarief). De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken

op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast

zijnde zes maanden na aflevering of aanspraak kunnen maken op BOVAG Garantie, beide zoals

bedoeld in artikel 14. De consument kan ten alle tijden er ook voor kiezen de klacht aan de

geschillencommissie voor te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 21. Gaat

het om een nieuw gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is

een beroep op BOVAG Bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen

op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.

Artikel 21 – Geschillenregeling

1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is

gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de verkoper/reparateur het geschil voorleggen

aan de Geschillencommissie Voertuigen. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509

LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op

dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.

2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG

Autobedrijven.

Zij geldt bij:

a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit

tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur

van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie.

b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto.

c. de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en

onderhoudsgarantie.

3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de verkoper/

reparateur heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig worden gemaakt.

Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument

vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel

onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt

bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan

schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Voertuigen te bepalen

vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur en/of

via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.

4. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit

gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis

wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het

BOVAG-lid.

5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet de

consument een vergoeding betalen.

6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter

aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er

geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.

Artikel 22 – Nakomingsgarantie

BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie

door de verkoper/reparateur die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de

verkoper/reparateur besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter

voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet

meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot €910,- en onder de voorwaarde dat

de consument zijn vordering op de verkoper/reparateur aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen

groter dan €910,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de verkoper/reparateur via de rechter

tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €910,- aan de consument

overgedragen.

BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat

de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld,

retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig

zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement,

surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper/reparateur. Bepalend voor de laatste

situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een

eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn

beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €910,- per geschil uit als het faillissement

of de surseance is uitgesproken of de verkoper/reparateur haar bedrijf heeft beëindigd nadat de

consument heeft voldaan aan de innamevereisten.

Artikel 23 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de

opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming

Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze

verwerking kan de verkoper/reparateur:

- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen

jegens de consument nakomen;

- de consument een optimale service verlenen;

- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en

hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

- de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister uit artikel 14. In dit

systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te

voorkomen.

- daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang

beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de

persoonsgegevens.

Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing

wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet

gehonoreerd.

Artikel 24- Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG AUTOBEDRIJVEN KOOP/ REPARATIE & ONDERHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT BOVAG AUTOBEDRIJVEN KOOP/REPARATIE & ONDERHOUD

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 oktober 2017. Zij gelden voor

overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of

accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en kopers/opdrachtgevers die handelen

voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van

maximaal 3.500 kg;

- de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de

verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd;

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte

auto, onderdelen of accessoires;

- de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt

aan een koper;

- de koper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires koopt voor

doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

- de opdracht: de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verrichten van

werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden

en vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties;

- de opdrachtgever: degene die, voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- op beroepsactiviteit

vallen, de reparateur de opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van

werkzaamheden;

- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een

opdracht uitvoert of laat uitvoeren;

- schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 2 - Algemeen

1. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn

vastgelegd.

Met afwijkingen worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden

bedoeld en ook het annuleren van een gesloten (koop)overeenkomst.

2. De verkoper/reparateur heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en

overeenkomsten van verkoper/reparateur, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van

koper/opdrachtgever naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen

uitdrukkelijk de eventueel door koper/opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene

voorwaarden van de hand.

4. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst/opdracht

1. Alle aanbiedingen die de verkoper/reparateur onder andere over prijzen, reparatieduur,

modellen en uitvoeringen doet, zijn vrijblijvend. Het maakt niet uit wie ze doet, of hoe of

waar deze worden gedaan. Elk aanbod wordt gedaan op basis van de prijzen en

specificaties die op dat moment gelden. Omschrijvingen (zoals afbeeldingen en tekeningen)

zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar ze zijn voor de verkoper/reparateur niet bindend. Kleine

afwijkingen mogen. Bij een tussentijdse modelwijziging mag de verkoper, zonder dat de

koper dat weet, de technisch noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in door hem verkochte

auto’s, in hun uitrusting en/of hun onderdelen of accessoires.

2. Heeft een ondergeschikte van verkoper/reparateur geen procuratie, dan zijn door hem of

haar gedane mondelinge toezeggingen alleen bindend nadat zij schriftelijk zijn bevestigd

door verkoper/reparateur.

3. Overeenkomsten/opdrachten komen tot stand op het moment dat een order door verkoper/

reparateur schriftelijk is geaccepteerd, of anders wanneer verkoper/reparateur met de

uitvoering van de overeenkomst/ opdracht is begonnen.

4. Als verkoper/reparateur de overeenkomst of de opdracht niet schriftelijk heeft vastgelegd,

dan geldt de schriftelijke bevestiging hiervan, of de afleverbon, of de factuur als bewijs.

Koper/opdrachtgever kan tegenbewijs leveren van het bestaan, of van de inhoud van de

overeenkomst of opdracht.

5. Alle overeenkomsten/opdrachten en de wijzigingen hierin worden aangegaan onder de

opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de directie. Deelt de directie van

verkoper/reparateur niet binnen twee werkdagen na de bevestiging van de (gewijzigde)

overeenkomst/opdracht mee dat de (wijziging van de) order niet wordt geaccepteerd, dan

wordt deze order geacht te zijn gesloten.

Artikel 4 - Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid) en

exclusief de kosten van transport, verzekering, montagewerkzaamheden,

servicewerkzaamheden en keuringswerkzaamheden en andere rijklaarkosten. Er kan

schriftelijk iets anders zijn afgesproken.

2. Nadat de overeenkomst of opdracht is afgesproken, kan er iets veranderen, waardoor de

verkoper/reparateur de prijs zal verhogen. Het gaat om omstandigheden zoals een

gewijzigde heffing door de overheid (denk aan belastingen, invoerrechten, of aan accijns),

of om valutakoerswijzigingen. Het kan ook gaan om verhoogde fabrieksprijzen/

importeursprijzen, of om gestegen kosten vanwege arbeidslonen, sociale lasten of andere

arbeidsvoorwaarden.

3. Werkplaatsuurtarieven zijn niet verwerkt in de aangeduide prijs van onderdelen,

accessoires of materialen. Ook zijn deze tarieven niet verwerkt in de aangeduide kosten

van derden. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.

4. Een prijswijziging is geen grond voor het ontbinden van de overeenkomst of opdracht.

5. De aangeduide prijzen gaan uit van het leveren op de vestigingsplaats van de verkoper/

reparateur. Wanneer de koper/opdrachtgever verzoekt om ergens anders af te leveren, dan

zijn de meerkosten hiervan voor zijn rekening.

Artikel 5 – Aflevering van het gekochte of het gerepareerde

1. De gekochte auto, onderdeel of accessoire of de gerepareerde auto, onderdeel of

accessoire wordt geleverd op de vestigingsplaats van de verkoper/reparateur. Er kan

schriftelijk iets anders zijn afgesproken.

2. Wordt afgesproken dat een zaak wordt verzonden dan gebeurt het verzenden voor rekening

en risico van de koper/opdrachtgever.

3. Koper moet de gekochte auto, onderdeel of accessoire binnen acht dagen ophalen nadat

hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.

4. Opdrachtgever moet de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire binnen drie dagen

ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.

5. Is de termijn uit lid 3 en 4 verstreken zonder dat de zaak is afgehaald, dan komt deze zaak

vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook kan de

verkoper/reparateur een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen. Deze

stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de verkoper/reparateur in

rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de verkoper/

reparateur een redelijke vergoeding rekenen. Ook kunnen andere gemaakte kosten, zoals

vervoerskosten, in rekening worden gebracht.

6. Indien uit de (koop)overeenkomst niet uitdrukkelijk anders blijkt, gaat het risico van de

gekochte auto, onderdeel of accessoire op de koper over op het moment waarop het

gekochte het bedrijf van verkoper verlaat.

7. Wanneer verkoper/reparateur een auto, onderdeel of accessoire onder zijn beheer krijgt,

omdat deze bijvoorbeeld voor een reparatie is aangeboden, dan blijft deze auto, onderdeel

of accessoire voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Dit geldt niet, wanneer

deze auto, onderdeel of accessoire beschadigd raakt, of verloren gaat terwijl er sprake is

van opzet of grove onachtzaamheid van de verkoper/reparateur.

Artikel 6 – Leveringstijd overeenkomst, opdracht

1. De datum van levering is aangeduid in de overeenkomst of opdracht. Vervroegde aflevering

door verkoper/reparateur is altijd toegestaan. Partijen kunnen afspreken dat er later zal

worden geleverd.

2. Als er geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper/reparateur de koper/

opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk melden wanneer de auto, onderdeel of

accessoire op de vestigingsplaats van de verkoper/reparateur voor de koper/opdrachtgever

klaar zal staan om afgehaald te worden. Is er een andere plaats afgesproken, dan meldt

verkoper/reparateur wanneer op de overeengekomen plaats zal worden afgeleverd.

3. Leveringstijden zijn altijd vermoedelijk. Niet-tijdige levering door de verkoper/reparateur is

geen reden voor de koper/opdrachtgever om de overeenkomst of de opdracht te ontbinden.

Een uitzondering geldt voor de situatie dat er op de overeenkomst of op de opdracht

concreet een leveringstermijn is afgesproken, terwijl deze termijn met meer dan 60% is

overschreden. Na deze overschrijding moet de verkoper/reparateur nog wel eerst

schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke worden gesteld. Zijn er vervolgens 30

dagen verstreken nadat de schriftelijke ingebrekestelling de verkoper/reparateur heeft

bereikt dan is de verkoper/reparateur in verzuim en is een ontbinding aan de orde.

Artikel 7 - Annulering (koop)overeenkomst

1. Bij een overschrijding van de levertijd kan de koper de overeenkomst annuleren, ook als de

verkoper niet in verzuim is.

2. Het annuleren van de gekochte auto, onderdeel of accessoire moet schriftelijk gebeuren.

3. De koper moet de schade vanwege het annuleren vergoeden als de levertijd met een

periode tot en met vier weken wordt overschreden. Deze schade is vastgesteld op 10% van

de totale koopprijs van de auto, onderdeel, of accessoire. Dit tenzij bij het sluiten van de

overeenkomst iets anders is afgesproken.

4. De schade moet binnen vijf werkdagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na

vijf werkdagen niet heeft betaald, mag de verkoper de koper schriftelijk melden dat de

koper alsnog moet nakomen. De koper kan dan dus geen beroep meer doen op het

annuleren.

5. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper

schriftelijk annuleren zonder aan de verkoper een vergoeding voor schade verschuldigd te

zijn.

Artikel 8 – Door de reparateur vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na het uitvoeren van de opdracht eigendom van de

reparateur zonder dat de opdrachtgever een vergoeding hiervoor krijgt.

Artikel 9 - Schadetaxatie

Indien de reparateur in opdracht van opdrachtgever een schadetaxatie heeft verricht, zullen

aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht.

De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn

in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Artikel 10 - Betaling

1. Betalen moet contant of door middel van een bijschrijving op de bankrekening van

verkoper/reparateur gebeuren. De prijs die was afgesproken moet helemaal betaald

worden dus inclusief de bijkomende kosten en de koper/opdrachtgever mag niet

verrekenen of zijn betaling opschorten.

2. Betalen moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of

accessoire, of bij het opleveren van de werkzaamheden.

3. Er kan schriftelijk worden afgesproken dat er niet direct betaald hoeft te worden.

4. Bij opdrachten en ook bij het kopen van een gebruikte auto, onderdeel of accessoire op

rekening moet op zijn laatst veertien dagen na de factuurdatum zijn betaald zonder het

bedrag te korten en zonder een beroep op verrekening of opschorting, tenzij anders is

overeengekomen.

5. Bij het kopen van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire op rekening moet de betaling

direct na de factuurdatum zijn ontvangen zonder korten, verrekenen of opschorten, tenzij

anders is overeengekomen.

6. Verkoper mag bij een koopovereenkomst vragen om een vooruitbetaling, aanbetaling, of

een andere vorm van zekerheidstellen. Reparateur mag bij reparaties die duurder zijn dan

€ 500,- om een vooruitbetaling van de opdrachtgever vragen. Koper/opdrachtgever moet

op eerste verzoek aan deze vooruitbetalingen voldoen. De factuur die gaat over de

vooruitbetaling moet betaald zijn voordat het gekochte/gerepareerde zal zijn geleverd.

7. Als koper/opdrachtgever de overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft

betaald, dan hoeft verkoper/reparateur hem niet in gebreke te stellen. Verkoper/reparateur

mag vanaf de dag dat had moeten zijn betaald per dag de wettelijke rente berekenen en

dit mag worden verhoogd met het bedrag van 3% van het niet betaalde bedrag. Daarnaast

heeft de verkoper/reparateur andere rechten.

8. Als de verkoper/reparateur een derde moet inschakelen om zijn vordering op koper/

opdrachtgever te kunnen incasseren dan komen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke

kosten hiervan voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten

worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van € 114,-. Als

de daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een

eventuele proceskostenveroordeling, dient koper/opdrachtgever de daadwerkelijke kosten

te voldoen. Daarnaast kan verkoper/reparateur schadevergoeding vorderen.

9. Bezwaren tegen de aan koper/opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf

werkdagen na de vervaldatum bij aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper/

reparateur worden gebracht. Indien niet binnen deze termijn bezwaar is gemaakt tegen een

factuur, wordt koper/opdrachtgever geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht bij koopovereenkomst/

retentiereacht van reparateur

1. De aan de koper geleverde auto’s, onderdelen of accessoires blijven eigendom van de

verkoper tot de koper alles heeft betaald, wat hij op grond van deze (koop)overeenkomsten

als koopprijs moest betalen. Geeft de koper/opdrachtgever in het kader van deze (koop)

overeenkomsten ook een opdracht om werkzaamheden aan de gekochte zaken te doen,

dan geldt het eigendomsvoorbehoud ook tot het moment dat dit werk volledig is betaald

aan verkoper/reparateur.

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die de verkoper/reparateur op de

koper/opdrachtgever heeft (of nog zal verkrijgen), omdat koper/opdrachtgever zijn

contractuele verplichtingen jegens verkoper/reparateur niet is nagekomen, zoals betaling

van boetes, rente en kosten.

3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan mag hij

deze zaken niet verpanden, in eigendom overdragen en ook mag hij niet een derde een

ander recht op de gekochte zaak geven. Koper meldt aan verkoper iedere gebeurtenis die

de verkoper in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt, of kan schaden.

4. Totdat de koper de eigendom van een auto heeft gekregen, is hij als houder en berijder van

de auto aansprakelijk. Hij moet de onderhoudskosten betalen. Koper moet het risico op het

beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Koper moet de auto ‘WA + casco’

verzekeren en ook verzekerd houden. Koper geeft verkoper een onherroepelijke volmacht

om de door koper aan verkoper (middels een nog overeen te komen akte van cessie) te

cederen uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens koper te mogen

ontvangen. Koper mag de zaak alleen gebruiken ten behoeve van zijn normale

bedrijfsuitoefening.

5. Verkoper geeft geen vrijwaring aan koper voor de aansprakelijkheid die koper heeft omdat

hij houder en berijder is van de auto.

6. Koper geeft wel een vrijwaring aan verkoper voor aanspraken die derden tegen de verkoper

in kunnen roepen vanwege het eigendomsvoorbehoud op een zaak.

7. Als koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of als verkoper goede

grond geeft om aan te nemen dat hij dit zal gaan doen dan mag verkoper de onder

eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terugnemen. Hierna zal koper worden gecrediteerd

voor de marktwaarde van deze zaak. De creditering zal nooit hoger zijn dan de

oorspronkelijke koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire. De kosten van het

terugnemen worden van het te crediteren bedrag afgetrokken. Is er een vordering vanwege

het tekort schieten bij het nakomen van een contractuele verplichting, dan wordt ook deze

van het te crediteren bedrag afgetrokken.

8. Verkoper/reparateur kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken die verkoper/reparateur

voor of namens koper/opdrachtgever onder zich heeft. Het retentierecht wordt uitgeoefend

wanneer de door de verkoper/reparateur geleverde gekochte of gerepareerde zaken niet

(volledig) zijn betaald en dit wanprestatie is. Wanprestatie is het toerekenbaar niet

nakomen van een contractuele plicht. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend

vanwege eerder door de reparateur aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden. Naast het

niet (volledig) betalen van de koopprijs van een zaak of van een dienst is het niet betalen

voor de schade, rente en kosten die koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur

verschuldigd is (of zal worden) op basis van een (koop)overeenkomst, opdracht of deze

algemene voorwaarden ook een reden om retentierechten uit te oefenen.

9. Door zaken in zijn macht te brengen (of te doen brengen), vestigt koper/opdrachtgever op

deze zaken een vuistpandrecht voor alles wat hij aan de verkoper/reparateur zal moeten

gaan betalen, uit welke hoofde dan ook. Het gaat in ieder geval om vorderingen die

bestaan tot het moment dat een overeenkomst of een opdracht helemaal zal zijn

afgewikkeld. Verkoper/reparateur mag als pandhouder een vuistpand omzetten in een

bezitloos pandrecht. Dat wordt met deze algemene voorwaarden afgesproken. De

overeenkomst zal in dat geval -samen met een exemplaar van deze algemene

voorwaarden- als onderhandse akte worden geregistreerd.

10. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft

gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper

zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en op ons eerste

verzoek te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

Artikel 12 – Ontbinding overeenkomst/opdracht

1. Koper/opdrachtgever moet zijn verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht nakomen.

Doet hij dat niet, dan stelt verkoper/reparateur hem schriftelijk in de gelegenheid om

binnen veertien dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog zijn verplichtingen

na te komen. Is de termijn uit deze in gebreke stelling voorbij, dan is de overeenkomst of

opdracht automatisch ontbonden, zonder dat er hiervoor naar een rechter hoeft te worden

gegaan. Er is een uitzondering. Verkoper/reparateur kan er -na het verstrijken van deze

termijn- voor kiezen om schriftelijk van de koper/opdrachtgever te eisen dat hij toch nog

nakomt. Dat wat in artikel 10 lid 7 staat blijft (ondanks artikel 12 lid 1) ook nog steeds

gelden. Er hoeft dus bijvoorbeeld geen ingebrekestelling uit als koper/opdrachtgever de

overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft betaald.

2. Is de overeenkomst of opdracht ontbonden, dan kan de verkoper/reparateur - zonder het

sturen van een nieuwe ingebrekestelling aan koper/opdrachtgever en ook zonder dat

tussenkomst van een rechter nodig is- vorderen dat koper/opdrachtgever per direct een

boete betaalt. De hoogte hiervan is 15% van de overeengekomen geldsom. Ook kan

gevorderd worden dat een schadevergoeding en dat de kosten om een vordering op de

koper/opdrachtgever te kunnen verhalen (inclusief de kosten in artikel 10 lid 8) zullen

worden betaald.

3. Als verkoper/reparateur het nakomen van de overeenkomst of van de opdracht eist (zie lid

1) dan kan er per dag een boete gevorderd worden. Het startpunt is wanneer de termijn

van veertien dagen voorbij is. Per dag die vervolgens voorbij gaat kan meteen een boete

gevraagd worden. De hoogte hiervan is drie promille (duizendste) van de voor de zaak of

dienst overeengekomen geldsom. Ook kan verkoper/reparateur eisen dat koper/

opdrachtgever een schadevergoeding en verhaalkosten betaalt (o.a. die uit artikel 10 lid 8).

4. Komt koper/opdrachtgever te overlijden, of vraagt hij om zijn surseance van betaling of zijn

faillissement, of is zijn surseance of faillissement uitgesproken, of als koper/opdrachtgever

zijn bedrijf staakt en/of als beslag op het vermogen van koper/opdrachtgever wordt gelegd

dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven, of als koper/

opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of een

gedeelte daarvan, dan geldt het volgende dat los staat van de rest van dit artikel 12.

Verkoper/reparateur kan de overeenkomst of opdracht helemaal of deels per direct

ontbinden of opschorten. Dit kan zonder ingebrekestelling, zonder een rechter en zonder

dat verkoper/reparateur zijn andere rechten verliest. In deze gevallen is ook iedere

vordering van verkoper/reparateur op koper/opdrachtgever per direct en helemaal op te

eisen. Dit zonder dat de verkoper/reparateur een schadevergoeding moet betalen en

zonder dat hij welke garantie dan ook moet blijven nakomen.

5. Weet koper/opdrachtgever van een feit of een omstandigheid waardoor hij redelijkerwijs

bang zou moeten zijn dat hij zijn contractuele verplichtingen niet na zal (kunnen) komen

dan moet hij dit meteen aan verkoper/reparateur vertellen.

Artikel 13 – Overmacht

1. Wordt het uitvoeren van een overeenkomst of een opdracht voor verkoper/reparateur

wegens overmacht moeilijk of onmogelijk dan mag hij deze overeenkomst of opdracht

(voor zover deze nog niet is uitgevoerd) schriftelijk ontbinden. Verkoper/opdrachtgever

omschrijft de omstandigheden die het uitvoeren van deze afspraken verhinderen of

onmogelijk maken.

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt bijvoorbeeld verstaan:

- oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;

- brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;

- storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;

- boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij

verkoper/reparateur in dienst zijnde werknemers;

- transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;

- niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden die door verkoper/reparateur zijn

ingeschakeld;

- belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid;

- epidemieën;

- diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander

bedrijfsterrein van de verkoper/reparateur, of tijdens transport;

- en ook elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de

verkoper/reparateur wordt belemmerd, of ten gevolge waarvan de nakoming van de

overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper/reparateur kan worden verlangd.

3. Het in dit lid bepaalde geldt ook wanneer dit soort omstandigheden zijn leveranciers of

andere door verkoper/reparateur ingeschakelde derden treffen.

4. Als zich aan de kant van de verkoper/reparateur een overmachtssituatie voordoet, stelt hij

de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. Via een schriftelijke

mededeling waarin staat of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

5. Gaat het alsnog leveren van de zaak of de dienst vanwege overmacht langer duren dan de

afgesproken leveringstermijn plus drie maanden, dan mag de overeenkomst of opdracht

schriftelijk ontbonden worden. Dat dit aan de orde is, zal duidelijk worden nadat koper/

opdrachtgever een mededeling zoals bedoeld in lid 3 heeft ontvangen. Vervolgens start er

een periode van een week, waarbinnen de ene partij aan de andere partij schriftelijk zou

kunnen gaan melden, dat er wordt ontbonden. Er hoeft geen schadevergoeding te worden

betaald. Dat wat in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden staat blijft gelden, ook als lid 4

aan de orde is.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Koper/opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op het vergoeden van die schade, die

het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de

verkoper/reparateur in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst of de

opdracht. (Een toerekenbare tekortkoming wordt ook wel een wanprestatie genoemd).

Gevolgschade of indirecte schade van de koper/opdrachtgever wordt niet

vergoed. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: bedrijfsschade,

vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens

waardevermindering, dat er geen genot van een zaak of dat er geen winst is

geweest. Dat er verlies is geleden. Dat er kosten voor vervangend vervoer of

huur- en leasekosten zijn gemaakt. Dat goederen van derden of dat derden zelf

schade hebben opgelopen. Dat er sprake is van ladingschade, persoonlijke of

immateriële schade.

2. Dit lid 2 wil een schadeplafond geven. Als de verkoper/reparateur vanwege lid 1

schade zal moeten gaan vergoeden, dan geldt dat er nooit een bedrag voor

vergoeding in aanmerking zal komen dat hoger is dan het maximaal verzekerde

bedrag, of het redelijkerwijs te verzekeren bedrag.

3. In artikel 15 staan garantievoorwaarden en dat is de basis om verkoper/reparateur aan te

kunnen spreken. Na en naast deze garantievoorwaarden heeft de koper/opdrachtgever niet

de rechten die de wet geeft aan kopers (en opdrachtgevers) die handelen voor doeleinden

die buiten hun bedrijf- of beroepsactiviteit vallen. Een voorbeeld van een degelijk recht dat

de koper/opdrachtgever dus niet heeft, is het recht uit boek 7 BW dat een zaak bij

aflevering aan de koopovereenkomst beantwoordt.

4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, op welke basis dan ook, is uitgesloten.

5. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/reparateur tegen alle aanspraken van derden,

tenzij verkoper/reparateur volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 15 - Garantie en recall

1. Op gekochte nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen of accessoires geldt alleen de door

de fabrikant of importeur hierop afgegeven fabrieksgarantie, zoals vervat in haar

garantieformulieren. Soms is niet de koper de garantienemer van een derde/garantiegever,

maar is de verkoper/reparateur dit wél. Dit speelt wanneer de verkoper/reparateur van een

derde (lees: fabrikant/importeur) een zaak heeft gekocht. In dat geval geldt dat de door

deze derde aan de verkoper/reparateur verstrekte garantie leidend zal zijn. Deze

fabrieksgarantie bevat bepaalde uitsluitingen. Verkoper/reparateur hoeft richting de koper

nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van deze derde zou komen. Als er een

auto-onderdeel binnen de fabrieksgarantieperiode wordt vervangen heeft dit geen wijziging

van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg en zal de originele garantietermijn

worden voortgezet.

2. Iets vergelijkbaars geldt ten aanzien van werkzaamheden die de reparateur aan een derde

heeft uitbesteed. Ook dan is de opdrachtgever niet de garantienemer. Verkoper/reparateur

hoeft ook dan nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van deze derde zou

komen. De door de derde verstrekte garantie op het werk zal dus leidend zijn.

3. Garantie op door opdrachtgever/koper gekochte zaken die eerder door derden zijn gebruikt

(denk aan occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en –onderdelen etc.) wordt

uitgesloten. Er kan schriftelijk iets anders worden afgesproken.

4. Verkoper/reparateur kan -als hij een garantieclaim honoreert- de gekochte zaak vervangen,

aanvullen of repareren. De keuze is aan hem en iets anders dan dat hoeft hij niet te doen.

Worden er bij de garantiewerkzaamheden onderdelen vervangen, dan worden deze

eigendom van verkoper/reparateur. In deze gevallen hoeft er geen garantiewerk te worden

gedaan:

- bij een te verwachten producteigenschap;

- bij problemen vanwege een van buiten komende oorzaak (de zaak is bijvoorbeeld

gevallen of er is iets op gevallen etc.);

- bij problemen die het gevolg zijn van iets dat koper/opdrachtgever (of een derde) niet, of

juist wel heeft gedaan.

- normale slijtage valt ook niet onder garantie.

5. Garantie op werkzaamheden:

5.1Verkoper/reparateur garandeert de door hem verrichte werkzaamheden gedurende een

termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf het moment

dat hij klaar is met de werkzaamheden.

5.2De garantie houdt in dat verkoper/reparateur de binnen deze termijn geconstateerde

tekortkomingen voor eigen rekening zal verhelpen, als deze door de koper/opdrachtgever

per direct zijn gemeld.

5.3 Uitsluitingen bij garantie op werkzaamheden:

- op verrichte noodreparaties wordt geen garantie gegeven;

- de garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik;

- ook vervalt de garantie als koper/opdrachtgever, of als derden -zonder voorafgaande

goedkeuring van verkoper/reparateur- werkzaamheden hebben verricht die direct of

indirect in verband staan met de door verkoper/reparateur verrichte

reparatiewerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan;

- ook is van deze garantie uitgesloten: een bij daglicht niet met het blote oog

waarneembaar kleurverschil in de laklaag van de auto, onderdeel of accessoire,

aantasting van de laklaag vanwege een van buiten komende oorzaak (denk aan

hagelschade) of defecten in de lak van onderdelen die niet door de reparateur zijn

aangebracht of zijn bewerkt. Ook gelden de garanties op werkzaamheden niet voor

normale slijtage, of voor schade door bevriezing.

- neemt koper/opdrachtgever zelf materialen, onderdelen of accessoires mee om bij het

onderhoud of het herstel te worden gebruikt door de verkoper/reparateur, of eist koper/

opdrachtgever het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires, of eist

koper/opdrachtgever dat de verkoper/reparateur bepaalde methodes hanteert die deze

anders niet zou hebben gebruikt bij het onderhoud of bij het herstel, dan komen de

gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen,

accessoires, of van dit soort werkmethodes voor rekening en risico van de koper/

opdrachtgever. Dit, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid

tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.

6. Recalls. Krijgt verkoper kennis van een terugroepactie door de fabrikant vanwege een

gebrek aan een geleverd nieuw voertuig/nieuw onderdeel dan schrijft verkoper meteen een

kennisgeving aan koper. Indien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet meteen

tot verkoper wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te

vervallen. Dit brengt met zich mee dat zowel de verkoper als de fabrikant niet aansprakelijk

zullen zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade, waaronder

uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend, eventuele gevolgschade.

Artikel 16 – Reclame

1. Koper/opdrachtgever moet op tijd reclameren. Dit moet op zijn laatst gebeurt zijn binnen

acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs

ontdekt had kunnen zijn. Deze termijn gaat lopen als de gekochte of gerepareerde zaak is

afgeleverd. Is koper/opdrachtgever te laat, dan vervallen alle aanspraken.

2. Gaat het om uiterlijk waarneembare gebreken in de door verkoper/reparateur afgeleverde

zaken (denk aan krassen, deuken etc.) dan kan er alleen tijdens de feitelijke aflevering

gereclameerd worden. Koper/opdrachtgever kan tegenbewijs leveren.

3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij de verkoper/reparateur vooraf

schriftelijk akkoord is gegaan met het terugzenden hiervan. Het verzenden moet franco

gebeuren en met een goede verpakking.

4. Bij tijdig reclameren zal koper verkoper in de gelegenheid moeten stellen de klacht te

controleren. Indien de klacht door verkoper juist wordt bevonden, zal hem de nodige tijd

gegeven moeten worden om het verkochte te vervangen c.q. de vereiste maatregelen te

treffen. Bij vervanging van het gekochte zal rekening worden gehouden met het profijt,

welke koper intussen van het gekochte heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding

aan koper in rekening worden gebracht.

5. Reclameren geeft koper/opdrachtgever geen recht op opschorting van zijn

betalingsverplichtingen of verrekening.

6. Tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat

koper/opdrachtgever zelf, of indien blijkt dat derden iets aan de gekochte/gerepareerde

zaak hebben veranderd of hersteld, behoudens in het geval verkoper/reparateur daarvoor

vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 17 – Inruilauto

1. De inruilauto is als deel van de overeenkomst door de koper aan de verkoper verkocht.

Blijft de koper de inruilauto gebruiken en gaat deze in te kopen auto kapot of verloren

voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de

koper. Tot het tijdstip van levering aan de verkoper, blijft de koper eigenaar van de in te

ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies

en waardevermindering voor zijn rekening. Verkoper is niet gebonden aan een

overeengekomen inruilprijs als de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later

tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen

vooraf afgesproken percentage als afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.

2. Tenzij schriftelijk iets anders is afgesproken garandeert koper aan verkoper dat een in te

ruilen zaak:

- vrij is van rechten en aanspraken van derden;

- dat ze schadevrij is;

- dat ze in deugdelijke en verkeersveilige staat is;

- dat met die zaak niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de

kilometrage.

Tenslotte garandeert koper met betrekking tot de in te ruilen zaak dat hij niet bekend is

met andere feiten of omstandigheden waarvan hij weet (of had kunnen weten) dat deze

van belang waren voor de verkoper.

3. De in lid 2 vermelde garanties blijven staan nadat de zaak feitelijk is ingeruild bij de

verkoper.

4. Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig

kentekenbewijs deel I, deel II of een geldige kentekencard en een overschrijvingsbewijs.

Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behoudt verkoper zich het

recht voor dat ze kosten bij de koper in rekening gaat brengen. Het gaat om de

kostenposten waardevermindering enbom te maken kosten voor een nieuw kentekenbewijs.

Artikel 18 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden

door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(verder: AVG). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur:

- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en (indien van toepassing) aan zijn

garantieverplichtingen voldoen;

- koper/opdrachtgever een optimale service verlenen;

- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie

en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen;

- de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandregister. In dit systeem worden

afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen;

- daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang

beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de

persoonsgegevens;

- Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct

mailing wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te

tekenen verzet gehonoreerd

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Op elke rechtsverhouding tussen verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever is Nederlands

recht van toepassing.

Versie: oktober 2017